دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#آمار چاپ
1117026-01 : احتمال وکاربردآن
1117038-01 : آشنایی بانظریه صف بندی
1117032-01 : آمارریاضی 1
1117033-01 : آمارریاضی 2
1117024-01 : آمارواحتمال
1111087-01 : آنالیزریاضی 1
1111088-01 : آنالیزریاضی 2
1111089-01 : آنالیزعددی 1
1115022-01 : برنامه سازی پیشرفته
1117046-01 : پروژه کارشناسی
1117039-01 : تحقیق درعملیات
1117027-01 : جبرخطی 1برای آمار
1117036-01 : رگرسیون
1117025-01 : روشهای آماری
1117043-01 : روشهای پیشرفته آمار
1117049-01 : روشهای چندمتغیره پیوسته
1117044-01 : روشهای چندمتغیره گسسته
1117034-01 : روشهای ناپارامتری
1117028-01 : روشهای نمونه گیری 1
1117031-01 : روشهای نمونه گیری 2
1111086-01 : ریاضی برای آمار
1111084-01 : ریاضی عمومی 1
1111085-01 : ریاضی عمومی 2
1117030-01 : زبان تخصصی
1117035-01 : سریهای زمانی 1
1117037-01 : طرح آزمایشهای 1
1117048-01 : طرح آزمایشهای 2
1117029-01 : فرآیندهای تصادفی 1
1117042-01 : کنترل کیفیت آماری
1221023-01 : مبانی اقتصاد
1222076-01 : مبانی جامعه شناسی
1222075-01 : مبانی جمعیت شناسی
1111090-01 : مبانی ریاضیات
1115021-01 : مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی
1117045-01 : محاسبات آماری باکامپیوتر