دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#زیست شناسی گرایش عمومی چاپ
آزمایشگاه بافت شناسی
1112007-01 : آزمایشگاه پرتوزئولوژی
1112009-01 : آزمایشگاه تشریح وموفورلوژی گیاهی
آزمایشگاه جانورشناسی 1
آزمایشگاه جانورشناسی 2
آزمایشگاه جنین شناسی
1112045-01 : آزمایشگاه زیست شناسی انگلها
1112056-01 : آزمایشگاه زیست شناسی جانوری
آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ومولکولی
1112055-01 : آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی
آزمایشگاه ژنتیک
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2
1114083-01 : آزمایشگاه شیمی 1
آزمایشگاه شیمی 2
1114087-01 : آزمایشگاه شیمی آلی
1113110-01 : آزمایشگاه فیزیک
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2
آزمایشگاه مبانی بیوشیمی
آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی
اکولوژی
اکولوژی عملی
آمارزیستی
1112324-01 : ایمونولوژی
بافت شناسی
1112313-01 : بیوشیمی 2
1112041-01 : بیوفیزیک
پایان نامه
پرتوزئولوژی
تالوفیتها
تشریح ومورفولوژی گیاهی
تکامل
1112029-01 : جانورشناسی 1
جانورشناسی 2
جنین شناسی
رشدونموگیاهی
ریاضی 1
ریاضی 2
ریخت زایی واندام زایی درگیاهان
زیست شناسی انگلها
زیست شناسی پرتوی
1112015-01 : زیست شناسی جانوری
زیست شناسی سلولی ومولکولی
1112054-01 : زیست شناسی گیاهی
1112315-01 : زیست شناسی مولکولی
ژنتیک
1112012-01 : سیستماتیک گیاهی 1
سیستماتیک گیاهی 2
1114082-01 : شیمی 1
شیمی 2
1114086-01 : شیمی آلی
شیمی محیطزیست
فیزیک
فیزیولوژی جانوری 1
فیزیولوژی جانوری 2
فیزیولوژی جانوری 3
فیزیولوژی گیاهی 1
فیزیولوژی گیاهی 2
کاربردکامپیوتردرعلوم زیستی
مبانی بیوشیمی
متون زیست شناسی
میکروبیولوژی عمومی
میکروبیولوژی محیطی
ویروس شناسی