دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#آمار و کاربردها چاپ
1117153-01 : احتمال 1
1117154-01 : احتمال 2
1117178-01 : آشنایی با احتمال و آمار فازی
1117209-01 : آشنایی با نظریه اطلاع
1117176-01 : آشنایی بانظریه تصمیم
1117175-01 : آشنایی بانظریه صف
1117165-01 : آمار ریاضی ( آزمون فرض ها)
1117157-01 : آمار ریاضی (برآورد یابی)
1111414-01 : آنالیز عددی
1111326-01 : بهینه سازی خطی
1111401-01 : بهینه سازی غیرخطی
1117174-01 : پروژه کارشناسی
1111402-01 : ترکیبات وکاربردها
1117163-01 : رگرسیون 1
1117180-01 : رگرسیون 2
1117179-01 : روش های چند متغیره پیوسته 2
1117155-01 : روشهای آماری
1117170-01 : روشهای چند متغیره پیوسته 1
1117181-01 : روشهای چند متغیره گسسته
1117167-01 : روشهای ناپارامتری
1117160-01 : روشهای نمونه گیری 1
1117161-01 : روشهای نمونه گیری 2
1111307-01 : ریاضی عمومی 1
1111308-01 : ریاضی عمومی 2
1117158-01 : سریهای زمانی 1
1117208-01 : شبیه سازی
1117166-01 : طرح آزمایشهای 1
1117168-01 : طرح آزمایشهای 2
1117156-01 : فرآیندهای تصادفی 1
1113256-01 : فیزیک عمومی
1117171-01 : کنترل کیفیت آماری
1117147-01 : مبانی احتمال
1221171-01 : مبانی اقتصاد
1111322-01 : مبانی آنالیز ریاضی
1111323-01 : مبانی آنالیز عددی
1111324-01 : مبانی ترکیبیات
1222223-01 : مبانی جامعه شناسی
1222222-01 : مبانی جمعیت شناسی
1111309-01 : مبانی علوم ریاضی
1511018-01 : مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
1111320-01 : مبانی ماتریس ها و جبر خطی
1117173-01 : محاسبات آماری
1111321-01 : معادلات دیفرانسیل
1111393-01 : نرم افزارهای ریاضی
1111400-01 : نظریه گراف وکاربردهای آن
1111391-01 : نظریه مجموع های فازی