دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#زمین شناسی (کاربردی ) چاپ
1116214-01 : آب شناسی (هیدرولوژی)
1116063-01 : آب شناسی کاربردی
1116026-01 : آبهای زیرزمینی (هیدروژئولوژی)
1116022-01 : آتشفشان شناسی
1114080-01 : آزمایشگاه شیمی عمومی
1116248-01 : آشنایی با GIS
1116062-01 : اصول اکتشافات معدنی
1116053-01 : اصول سنجش ازدور
1116210-01 : امار و احتمال
1116043-01 : بلورشناسی
1116067-01 : پروژه
1116033-01 : تخمین وارزیابی ذخائرمعدنی
1116247-01 : ترمودینامیک
1116048-01 : چینه شناسی
1116045-01 : دیرینه شناسی
1116441-01 : دیرینه شناسی کاربردی
1116215-01 : دیرینه شناسی گیاهی
1116046-01 : رسوب شناسی وسنگ شناسی
1111030-01 : ریاضی 1
1111031-01 : ریاضی 2
1116012-01 : زبان تخصصی زمین شناسی
1116176-01 : زمین پزشکی
1116030-01 : زمین ساخت
1116058-01 : زمین شناسی اقتصادی
1116057-01 : زمین شناسی ایران
1116075-01 : زمین شناسی تاریخی
1116041-01 : زمین شناسی زیرزمینی
1116051-01 : زمین شناسی ساختاری
1116068-01 : زمین شناسی ساختاری کاربردی
1116056-01 : زمین شناسی صحرایی 1
1116064-01 : زمین شناسی صحرایی 2
1116076-01 : زمین شناسی فیزیکی
1116038-01 : زمین شناسی محیطزیست
1116066-01 : زمین شناسی مهندسی
1116073-01 : زمین شناسی مهندسی کاربردی
1116035-01 : زمین شناسی نفت
1116245-01 : ژئوتوریسم
1116018-01 : ژئوشیمی
1116029-01 : ژئوفیزیک
1116070-01 : سنجش ازدوردرزمین شناسی
1116049-01 : سنگ شناسی آذرین ودگرگونی
1114079-01 : شیمی عمومی
1116055-01 : فتوژئولوژی
1113083-01 : فیزیک پایه 1
1113084-01 : فیزیک پایه 2
1116044-01 : کانی شناسی
1116060-01 : کانیهاوسنگهای صنعتی
1116065-01 : لرزه زمین ساخت
1115019-01 : مبانی کامپیوتر
1116208-01 : مبانی هیدرولیک
1116017-01 : محیطهای رسوبی
1116175-01 : مکانیک خاک
1116246-01 : میکروفاسیس
1116042-01 : مینرالوگرافی
1116009-01 : نقشه برداری
1116072-01 : هیدروژئوشیمی