دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) چاپ
1216414-01 : آب و هوای ایران
1216408-01 : اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
1216403-01 : اصول وروش های آمایش سرزمین
1216444-01 : اقتصاد شهری
1117146-01 : آمار و احتمالات
1216451-01 : برنامه ریزی حمل و نقل شهری
1216442-01 : برنامه ریزی شهری در ایران
1216454-01 : پروژه
1216448-01 : تکنیکهای برنامه ریزی شهری
1216445-01 : تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای
1216447-01 : توسعه پایدار شهری
جغرافیای اقتصادی ایران
1216413-01 : جغرافیای جمعیت ایران
1216406-01 : جغرافیای خاک ها
1216404-01 : جغرافیای روستایی ایران
1216420-01 : جغرافیای سیاسی ایران
1216452-01 : جغرافیای شهرهای کوچک و میانی
جغرافیای شهری ایران
1216439-01 : روش تحقیق در مطالعات شهری
روش تحقیق(نظری)
1216421-01 : روش های تحلیل جمعیت
1111300-01 : ریاضیات مقدماتی
1216437-01 : زبان تخصصی(جغرافیا وبرنامه ریزی شهری)
1216383-01 : زمین در فضا
1216426-01 : ژئوموفولوزی ایران
1216399-01 : سیاست وفضا
1216441-01 : شهرها و شهرکهای جدید
1216384-01 : فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
1511017-01 : فناوری اطلاعاتIT
1216449-01 : کاربرد GISدر برنامه ریزی شهری
1216438-01 : کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری
1216450-01 : کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری
کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی
1216453-01 : گارگاه برنامه ریزی شهری
1216380-01 : مبانی آب و هوا شناسی1
1216401-01 : مبانی آب و هواشناسی 2
1216440-01 : مبانی برنامه ریزی شهری
مبانی جغرافیای اقتصادی
1216382-01 : مبانی جغرافیای جمعیت
مبانی جغرافیای روستایی
1216407-01 : مبانی جغرافیای سیاسی
1216389-01 : مبانی جغرافیای شهری
1216388-01 : مبانی جغرافیای فرهنگی
مبانی جغرافیای گردشگری
1216379-01 : مبانی زمین شناسی
مبانی ژئومورفولوژی
1216391-01 : مبانی سنجش از دور
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS
1216381-01 : مبانی محیط زیست
1216393-01 : مبانی هیدرولوژی
1216412-01 : مخاطرات انسانی
1216409-01 : مخاطرات طبیعی
1216446-01 : مدیریت شهری
1216443-01 : مسکن و اسکان غیر رسمی
1216415-01 : مطالعات منطقه ای(خلیج فارس)
نقشه برداری
1216385-01 : نقشه خوانی