دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) چاپ
1221001-01 : اصول علم اقتصاد
اصول علم سیاست
آماردرعلوم اجتماعی
آمارمقدماتی
بررسی مسائل اجتماعی ایران
تاریخ تفکراجتماعی دراسلام
تامین ورفاه اجتماعی
1222018-01 : تغییرات اجتماعی
تکنیکهای خاص تحقیق
جامعه شناسی ارتباط جمعی
جامعه شناسی آموزش پرورش
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
جامعه شناسی انقلاب
1222017-01 : جامعه شناسی ایلات وعشایرایران
جامعه شناسی توسعه
جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی
1222006-01 : جامعه شناسی جهان سوم
1222012-01 : جامعه شناسی خانواده
جامعه شناسی درادبیات فارسی
1222029-01 : جامعه شناسی روستایی
جامعه شناسی سازمانها
جامعه شناسی سیاسی
1222030-01 : جامعه شناسی شهری
جامعه شناسی صنعتی
جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی
جغرافیای انسانی ایران
1222035-01 : جمعیت شناسی ایران
روانشناسی اجتماعی
روش تحقیق عملی
روش تحقیق نظری
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
ریاضیات پایه
1212001-01 : زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 1
زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 2
1222041-01 : کاربردجمعیت شناسی
کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی
کارتحقیقی
کلیات حقوق
1222024-01 : مبانی تاریخ اجتماعی ایران
مبانی تعاون
1222001-01 : مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 1
مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2
1222007-01 : مبانی جمعیت شناسی
1217001-01 : مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی
مبانی فلسفه 1
1222005-01 : مبانی مردم شناسی
1222011-01 : مردم شناسی فرهنگی
1222008-01 : نظریه های جامعه شناسی 1
نظریه های جامعه شناسی 2