دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#زبان و ادبیات فارسی 91 و قبل از آن چاپ
ادبیات معاصر1نظم
1213048-01 : ادبیات معاصر2نثر
آشنایی باعلوم قرآنی
انواع ادبی
1213008-01 : آیین نگارش وویرایش 1
1213014-01 : آیین نگارش وویرایش 2
1213038-01 : بدیع
تاثیرقرآن وحدیث درادب فارسی
تاریخ ادبیات 1
1213032-01 : تاریخ ادبیات 2
تاریخ ادبیات 3
1213021-01 : تاریخ زبان فارسی
دستورزبان فارسی 1
دستورزبان فارسی 2
زبان خارجه تخصصی 1
زبان خارجه تخصصی 2
1213046-01 : سبک شناسی 1نظم
سبک شناسی 2نثر
1213059-01 : عروض وقافیه
1213002-01 : قرائت عربی 1
قرائت عربی 2
قرائت عربی 3
قرائت عربی 4
قرائت عربی 5
1213001-01 : قواعدعربی 1
قواعدعربی 2
قواعدعربی 3
قواعدعربی 4
1213039-01 : مبانی عرفان وتصوف
1213047-01 : متون تفسیری فارسی
مرجع شناسی وروش تحقیق
1213033-01 : معانی وبیان 1
معانی وبیان 2
مقدمات زبان شناسی
1213005-01 : نثر1تاریخ بیهقی
1213010-01 : نثر2بخش 1سیاستنامه وقابوسنامه
1213018-01 : نثر2بخش 2کشف الاسرار
نثر3بخش 1کلیله ودمنه 1
1213037-01 : نثر3بخش 2کلیله ودمنه 2وچهارمقاله نظامی عروضی
1213045-01 : نثر3بخش 3گلستان سعدی
1213052-01 : نثر4مرصادالعباد
1213003-01 : نظم 1بخش 1رودکی ومنوچهری
1213004-01 : نظم 1بخش 2فرخی وکسایی
نظم 2بخش 1رستم وسهراب
1213016-01 : نظم 2بخش 2رستم واسفندیار
1213017-01 : نظم 2بخش 3سی قصیده ازناصرخسرو
1213023-01 : نظم 3بخش 1خاقانی
1213024-01 : نظم 3بخش 2مسعودسعد
نظم 3بخش 3نظامی
1213028-01 : نظم 4بخش 1مثنوی مولوی 1
نظم 4بخش 2مثنوی 2
نظم 4بخش 3منطق الطیرعطار
1213044-01 : نظم 4بخش 4حدیقه سنایی
نظم 5بخش 1بوستان سعدی
نظم 5بخش 2غزلیات وقصایدسعدی
نظم 5بخش 3حافظ1
1213057-01 : نظم 5بخش 4حافظ2
نظم 5بخش 5صائب
نقدادبی