دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 89 بعد چاپ
1216414-01 : آب و هوای ایران
1216418-01 : اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی
1216408-01 : اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
1216403-01 : اصول وروش های آمایش سرزمین
اقتصاد روستایی ایران
1117146-01 : آمار و احتمالات
1216428-01 : برنامه ریزی روستایی در ایران
1216433-01 : برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه
1216431-01 : برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری
1216429-01 : برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا
1216435-01 : پروژه
توسعه پایدار روستایی
1216425-01 : جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای
جغرافیای اقتصادی ایران
1216413-01 : جغرافیای جمعیت ایران
1216406-01 : جغرافیای خاک ها
1216404-01 : جغرافیای روستایی ایران
جغرافیای سیاسی ایران
جغرافیای شهری ایران
روابط متقابل شهر و روستا
روش تحقیق در مطالعات روستایی
روش تحقیق(نظری)
1216421-01 : روش های تحلیل جمعیت
1111300-01 : ریاضیات مقدماتی
1216405-01 : زبان تخصصی(جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)
1216383-01 : زمین در فضا
ژئوموفولوزی ایران
1216399-01 : سیاست وفضا
1216423-01 : شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی
1216384-01 : فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
1511017-01 : فناوری اطلاعاتIT
کاربردGISدر برنامه ریزی روستایی
1216400-01 : کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی
1216434-01 : کارگاه برنامه ریزی روستایی
1216416-01 : گردشگری روستایی
1216380-01 : مبانی آب و هوا شناسی1
1216401-01 : مبانی آب و هواشناسی 2
1216394-01 : مبانی جغرافیای اقتصادی
1216382-01 : مبانی جغرافیای جمعیت
1216378-01 : مبانی جغرافیای روستایی
1216407-01 : مبانی جغرافیای سیاسی
1216389-01 : مبانی جغرافیای شهری
1216388-01 : مبانی جغرافیای فرهنگی
مبانی جغرافیای گردشگری
1216379-01 : مبانی زمین شناسی
1216395-01 : مبانی ژئومورفولوژی
1216391-01 : مبانی سنجش از دور
1216402-01 : مبانی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS
1216381-01 : مبانی محیط زیست
1216393-01 : مبانی هیدرولوژی
1216412-01 : مخاطرات انسانی
1216409-01 : مخاطرات طبیعی
1216432-01 : مدیریت بحران در نواحی روستایی
مدیریت روستایی
1216415-01 : مطالعات منطقه ای(خلیج فارس)
1216396-01 : نقشه برداری
1216385-01 : نقشه خوانی