دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#جغرافیای انسانی (روستایی ) چاپ
1216059-01 : آب وهوای ایران
1216052-01 : آب وهوای کره زمین
1216046-01 : اصول سنجش ازدور
1216093-01 : اصول علم اقتصاد
اصول وروشهای برنامه ریزی روستایی
1216055-01 : اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای
1216079-01 : اقتصادروستایی
اقتصادکوچ نشینان ایران
1117002-01 : آمار و احتمالات 1
آمارواحتمالات 2کاربردآماردرجغرافیا
برنامه ریزی روستایی درایران
1216087-01 : برنامه ریزی شهری درایران
تاریخ علم جغرافیا
1216074-01 : جغرافیاوصنعت توریسم
1216047-01 : جغرافیای آبها
جغرافیای اقتصادی ایران 1کشاورزی
جغرافیای اقتصادی ایران 2صنعت 000
1216072-01 : جغرافیای جمعیت ایران
1216065-01 : جغرافیای خاکها
جغرافیای روستایی ایران
1216070-01 : جغرافیای زیستی
1216050-01 : جغرافیای سیاسی
1216068-01 : جغرافیای شهری ایران
1216063-01 : جغرافیای قاره ها
جغرافیای کوچ نشینی
1216119-01 : درآمدی برسیستم اطلاعاتی جغرافیایی جی آی اس
1216085-01 : روابطمتقابل شهروروستاباتاکیدبرایران
روش تحقیق (نظری وعملی )
روشهای تحلیل جمعیت
1111002-01 : ریاضیات 1
ریاضیات 2
1216041-01 : زمین درفضا
1116002-01 : زمین شناسی ایران
1116001-01 : زمین شناسی برای جغرافیا
1216067-01 : ژئومورفولوژی ایران
1216044-01 : فلسفه جغرافیاوجغرافیای کاربردی
1216081-01 : کاربردجغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری وروستایی 0
1216051-01 : کاربردعکس های هوائی وماهواره ای درجغرافیا
1216118-01 : کارتوگرافی (نقشه کشی )
کارگاه برنامه ریزی روستایی (روش تهیه و000)
1216096-01 : کامپیوتردرجغرافیا
1216049-01 : مبانی اقلیم شناسی
1216058-01 : مبانی جغرافیای اقتصادی 1کشاورزی
1216061-01 : مبانی جغرافیای اقتصادی 2صنعت حمل ونقل وانر
1216062-01 : مبانی جغرافیای جمعیت
مبانی جغرافیای روستایی
1216057-01 : مبانی جغرافیای شهری
1216053-01 : مبانی ژئومورفولوژی 1ساختمانی
1216060-01 : مبانی ژئومورفولوژی 2دینامیک
متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 1
1212007-01 : متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 2
1216075-01 : منابع وماخذجغرافیای ایران
منابع ومسائل آب در ایران
1216048-01 : نقشه برداری (نظری وعملی )
1216042-01 : نقشه خوانی
1216069-01 : ویژگیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته
1216073-01 : ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی