دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#حسابداری (چندبخشی ) چاپ
اصول حسابداری 1
اصول حسابداری 2
اصول حسابداری 3
اقتصادخرد
اقتصادکلان
آمارواحتمالات
پژوهش عملیاتی
پول وارزوبانکداری
توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
حسابداری پیشرفته 1
حسابداری پیشرفته 2
حسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی 2
حسابداری صنعتی 3
حسابداری مالیاتی
حسابداری میانه 1
حسابداری میانه 2
حسابداری وحسابرسی دولتی
حسابرسی
حسابرسی 2
حقوق بازرگانی
روانشناسی عمومی
ریاضیات پایه ومقدمات آمار1
ریاضیات پایه ومقدمات آمار2
زبان تخصصی 1
زبان تخصصی 2
زبان تخصصی اقتصادومدیریت
کاربردکامپیوتردرحسابداری
مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )
مباحث جاری درحسابداری
مبانی تنظیم بودجه
مبانی جامعه شناسی
مبانی روش تحقیق
مبانی واصول سازمان ومدیریت
مدیریت تولید
مدیریت رفتارسازمانی
مدیریت مالی 1
مدیریت مالی 2