دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#زبان و ادبیات فارسی 92 و بعد از آن چاپ
1213273-01 : ادبیات عامیانه
1213298-01 : ادبیات کودک و نوجوان
1213055-01 : آشنایی باعلوم قرآنی
1213262-01 : آیین نگارش و ویرایش
1213264-01 : بلاغت 1 (معانی)
1213266-01 : بلاغت 2 (بدیع و بیان)
1213289-01 : تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
1213271-01 : تاریخ ادبیات فارسی 1 (پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان)
1213279-01 : تاریخ ادبیات فارسی 2 ( ازآغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول)
1213290-01 : تاریخ ادبیات فارسی 3 ( ازدوره مغول تا دوره صفویه)
1213294-01 : تاریخ ادبیات فارسی 4 ( ازدوره صفویه تا مشروطه)
1213304-01 : تاریخ زبان فارسی
1213299-01 : جریان شناسی شعر معاصر ایران
1213305-01 : جریان شناسی نثر معاصر ایران
1213015-01 : دستورزبان فارسی 1
1213026-01 : دستورزبان فارسی 2
1213281-01 : زبان تخصصی قسمت اول
1213286-01 : زبان تخصصی قسمت دوم
1213046-01 : سبک شناسی 1نظم
1213049-01 : سبک شناسی 2نثر
1213269-01 : عربی 2 قسمت دوم: (قواعد و متون)
1213275-01 : عربی 3 قسمت سوم: (قواعد و متون)
1213280-01 : عربی 4 قسمت چهارم:(قواعد و متون)
1213284-01 : عربی 5 قسمت پنجم : (قواعد و متون)
1213296-01 : عربی 6 قسمت ششم : (قواعد و متون)
1213260-01 : عربی1 قسمت اول: (قواعد و متون)
1213059-01 : عروض وقافیه
1213310-01 : کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی
1213311-01 : کارگاه فرهنگ نویسی
1213309-01 : کارگاه مقاله نویسی
1213308-01 : کارگاه ویراستاری(1)
1213301-01 : کلیات ادبیات تطبیقی
1213293-01 : کلیات نقد ادبی
1213039-01 : مبانی عرفان وتصوف
1213282-01 : متون منتخب نثر ادبی-تعلیمی
1213274-01 : متون نثر (3) متون ادبی- تعلیمی با تاکید بر گلستان
1213276-01 : متون نثر (4) متون ادبی- عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد
1213287-01 : متون نثر (5) متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح
1213263-01 : متون نثر(1) متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی
1213268-01 : متون نثر(2) متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه
1213272-01 : متون نظم (2) قسمت دوم: شاهنامه(2)
1213270-01 : متون نظم (2) قسمت سوم: قصاید ناصر خسرو
1213277-01 : متون نظم (3) قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان
1213285-01 : متون نظم (3) قسمت چهارم: خاقانی
1213278-01 : متون نظم (3) قسمت دوم: شاعران حوزه ادبی عراق
1213283-01 : متون نظم (3) قسمت سوم: نظامی
1213291-01 : متون نظم (4) قسمت اول :اشعار سنایی
1213297-01 : متون نظم (4) قسمت چهارم:مثنوی معنوی (2)
1213292-01 : متون نظم (4) قسمت دوم :مثنوی های عطار
1213295-01 : متون نظم (4) قسمت سوم :مثنوی معنوی(1)
1213303-01 : متون نظم (5) قسمت اول: اشعار سعدی
1213302-01 : متون نظم عرفانی
1213288-01 : متون نظم غنایی
1213307-01 : متون نظم( 5) قسمت سوم: صائب و شاعران سبک هندی
1213306-01 : متون نظم( 5)قسمت دوم: اشعار حافظ
1213261-01 : متون نظم(1) پیشگامان نظم فارسی
1213267-01 : متون نظم(2) قسمت اول: شاهنامه (1)
1213265-01 : مرجع شناسی و روش تحقیق(1)
1213300-01 : نظریه های ادبی