دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#زبان و ادبیات فارسی چاپ
1213038-01 : بدیع
1213266-01 : بلاغت 2 (بدیع و بیان)
1111296-01 : پایان نامه ارشد (4واحد)
تحقیق دردستورزبان فارسی
تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی
1213015-01 : دستورزبان فارسی 1
روش تحقیق پیشرفته
زبان تخصصی خارجی
سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)
1213219-01 : سمینار1(آموزش محور)
1213220-01 : سمینار2(آموزش محور)
عربی 1(صرف ونحو)
عربی 2(نثرعربی )
عربی 3(نظم عربی )
1213059-01 : عروض وقافیه
1213268-01 : متون نثر(2) متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه
1213291-01 : متون نظم (4) قسمت اول :اشعار سنایی
1213033-01 : معانی وبیان 1
1213029-01 : نثر3بخش 1کلیله ودمنه 1
نثرفارسی 1(تاریخ بیهقی )
نثرفارسی 2(تاریخ جهانگشاومرزبان نامه
نثرفارسی 3(مصباح الهدایه )
نثرفارسی 4(کشف المحجوب و رساله قشیریه )
1213044-01 : نظم 4بخش 4حدیقه سنایی
نظم فارسی 1(شاهنامه )
نظم فارسی 2(ناصرخسرووسنایی )
نظم فارسی 3(خاقانی ونظامی )
نظم فارسی 4(مثنوی )
نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)