دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها مهندسی کشاورزی#مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها چاپ
1411178-01 : آب وفاضلاب روستاها
1121066-01 : آبخیزداری وحفاظت آب وخاک
1121058-01 : آبیاری عمومی
1121059-01 : آزمایشگاه آبیاری عمومی
1121065-01 : آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی
1121062-01 : آزمایشگاه باغبانی عمومی
1121048-01 : آزمایشگاه خاک شناسی عمومی
1121054-01 : آزمایشگاه دامپروری عمومی
آزمایشگاه فیزیک عمومی
1121044-01 : آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی
1121057-01 : آزمایشگاه ماشین های کشاورزی
آزمایشگاه مصالح بومی وروشهای ساختمان سازی سنتی
1411177-01 : آزمایشگاه معماری وجزییات ساختمانهای روستایی ایران
1121046-01 : آزمایشگاه هواواقلیم شناسی کشاورزی
اصول اقتصادکشاورزی
1121060-01 : اصول آموزش وترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
اصول حسابداری
1121064-01 : آفات وبیماری های گیاهی
1411169-01 : اقتصادایران باتکیه برروستا
اقتصادخرد1
اقتصادکلان 1
1121049-01 : آمارواحتمالات وکاربردآن درکشاورزی
1411171-01 : ایستایی
1218175-01 : بازاریابی ومدیریت بازار
1121061-01 : باغبانی عمومی
1411181-01 : تاسیسات درساختمانهای روستایی
1121013-01 : جامعه شناسی روستایی
1121055-01 : جنگلداری
1121047-01 : خاک شناسی عمومی
1121053-01 : دامپروری عمومی
1411170-01 : راه های روستایی
1111115-01 : ریاضی 1
ریاضیات 2
زبان تخصصی
1121005-01 : زراعت عمومی
1411179-01 : ساختمانهای روستایی مقاوم دربرابربلایای طبیعی
1121050-01 : شناخت محیطزیست
1114093-01 : شیمی عمومی
1411175-01 : صنایع روستایی
1411182-01 : طرح بهسازی روستایی
1121052-01 : عملیات کشاورزی
فیزیک عمومی
کارآموزی
1411183-01 : کانالهای آبرسانی
1121043-01 : گیاه شناسی عمومی
1121056-01 : ماشین های کشاورزی
1411233-01 : محیط زیست روستاها
مدیریت تعاونیها
مدیریت توسعه
1411174-01 : مدیریت تولیدات روستایی
مدیریت مالی
مدیریت واحدهای زراعی ودامی
1121063-01 : مرتعداری
مصالح بومی وروشهای ساختمان سازی
1411176-01 : معماری وجزییات ساختمانهای روستایی ایران
1121045-01 : هواواقلیم شناسی کشاورزی