دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی چاپ
1112104-01 : اکولوژی پوششهای گیاهی
آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی
1112263-01 : بیوشیمی گیاهی
بیولوژی وفیزیولوژی جلبکها(آموزش محور)
1111297-01 : پایان نامه ارشد (6 واحد)
1112103-01 : تاکسونومی جدید
1112008-01 : تشریح ومورفولوژی گیاهی
1112388-01 : تغذیه معدنی( آموزش محور)
1112109-01 : جذب وانتقال
رشد ونموپیشرفته گیاهی
1112051-01 : رشدونموگیاهی
1112035-01 : ریخت زایی واندام زایی درگیاهان
1112113-01 : زیست شناسی تکوینی درگیاهان
1112343-01 : زیست شناسی مولکولی و تکامل(آموزش محور)
1112229-01 : سمینار(تحقیق وتتبع نظری)
سمینار1
سمینار2
فتوسنتز
فیزیولوژی تنش
1112031-01 : فیزیولوژی گیاهی 1
1112039-01 : فیزیولوژی گیاهی 2
1112269-01 : کاربرد کامپیوتردرعلوم زیستی
کشت سلول وبافت
1112267-01 : متابولیسم درکشت وسلول وبافت
1112105-01 : متابولیسم گیاهی
1112387-01 : مکانیسم انتقال مواد آلی( آموزش محور)
1112111-01 : هالوفیتها
1112108-01 : یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای