دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مدیریت دولتی ورودی های 94 و بعد چاپ
احکام کسب و کار
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
اصول حسابداری 1
اصول حسابداری 2
اصول ومبانی کار آفرینی
اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
اقتصادخرد
اقتصادکلان
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2
1117009-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 1
1117010-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 2
1218551-01 : آموزش مهارتهای حرفه ای
1218466-01 : تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری
1218033-01 : تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم
تحقیق درعملیات 1
1218031-01 : تحقیق درعملیات 2
تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی
1221007-01 : توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
1222064-01 : جامعه شناسی سازمانها
جامعه شناسی سازمانی
حسابداری دولتی
1223006-01 : حقوق اداری
1223005-01 : حقوق اساسی
1218039-01 : روابط کاردرسازمان
روانشناسی سازمانی
1217091-01 : روانشناسی سیاسی
روش تحقیق درمدیریت
ریاضیات پایه
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
1111005-01 : ریاضیات وکاربردآن درمدیریت 1
1111006-01 : ریاضیات وکاربردآن درمدیریت 2
1212022-01 : زبان تخصصی 1
زبان تخصصی 1
1212023-01 : زبان تخصصی 2
1212024-01 : زبان تخصصی 3
1212025-01 : زبان تخصصی 4
زبان تخصصی2
1218041-01 : سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها
1218036-01 : سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری
1218566-01 : سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت
1218035-01 : سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
1214006-01 : فراگردتنظیم وکنترل بودجه
1218550-01 : فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
کاربرد کامپیوتر در مدیریت
1115007-01 : کامپیوتروکاربردآن درمدیریت
مالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت
1218465-01 : مباحث و چالشهای مدیریت دولتی
1218043-01 : مباحث ویژه درمدیریت دولتی
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
مبانی سازمان ومدیریت
1218025-01 : مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن
مبانی مدیریت دولتی
1218027-01 : مبانی مدیریت دولتی 1
1218030-01 : مبانی مدیریت دولتی 2
مدیریت تحول سازمانی
1218044-01 : مدیریت تطبیقی
مدیریت تعاونیها
1218038-01 : مدیریت توسعه
مدیریت رفتارسازمانی
1218037-01 : مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها
مدیریت منابع انسانی
1218467-01 : مساله یابی و حل مساله