دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم انسانی#مدیریت صنعتی ورودی های 94 و بعد چاپ
احکام کسب و کار
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
اصول حسابداری 1
1214011-01 : اصول حسابداری 2
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
اقتصادخرد
1221012-01 : اقتصادکلان
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1
1117215-01 : آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2
1111011-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 1
1117013-01 : آماروکاربردآن درمدیریت 2
1218449-01 : آموزش مهارتهای حرفه ای
1218448-01 : بازار یابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی)
1218079-01 : بازاریابی بین الملل
1218070-01 : بازاریابی ومدیریت بازار
1218493-01 : بررسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی
1218076-01 : بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی
1218080-01 : بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمانها
1218082-01 : پروژه
1218498-01 : پروژه
1218065-01 : تحقیق درعملیات 1
1218066-01 : تحقیق درعملیات 2
1218081-01 : تحقیق درعملیات 3
1214012-01 : حسابداری صنعتی 1
1214013-01 : حسابداری صنعتی 2
1214014-01 : حسابداری صنعتی 3
1218074-01 : حفاظت صنعتی
1218062-01 : حقوق اساسی
1217093-01 : روانشناسی صنعتی
1218509-01 : روانشناسی صنعتی
1218068-01 : روش تحقیق
1218121-01 : روش تحقیق درمدیریت
1111009-01 : ریاضیات پایه
ریاضیات پایه
1111496-01 : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
1111010-01 : ریاضیات وکاربردآن درمدیریت
1212033-01 : زبان تخصصی 1
زبان تخصصی 1
1212034-01 : زبان تخصصی 2
1212035-01 : زبان تخصصی 3
1212036-01 : زبان تخصصی 4
1212344-01 : زبان تخصصی2
1218085-01 : سیستم های اطلاعات مدیریت
1218073-01 : سیستم های خرید،توزیع وانبارداری
1218510-01 : سیستمهای خرید ،انبارداری و توزیع
1218077-01 : طرح ریزی وتعمیرات ونگهداری
1218071-01 : فنون تجزیه وتحلیل سیستم ها
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها
کاربرد کامپیوتر در مدیریت
1218084-01 : کارسنجی وروش سنجی
1115009-01 : کامپیوتروکاربردآن درمدیریت
1218078-01 : کنترل پروژه
1117014-01 : کنترل کیفیت آماری
1218447-01 : مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
مبانی سازمان ومدیریت
1218063-01 : مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن
1218502-01 : مدیریت پروژه
1218072-01 : مدیریت تولید
1218482-01 : مدیریت تولید و عملیات
1218067-01 : مدیریت رفتارسازمانی
1218483-01 : مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی
1218508-01 : مدیریت عملیات خدمات
1218083-01 : مدیریت کارخانه
1218490-01 : مدیریت کیفیت و بهره وری
1218069-01 : مدیریت مالی
1218443-01 : مدیریت مالی1از منظر اسلام
1218075-01 : مدیریت منابع انسانی