دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز نقده
#
برنامه دروس دانشگاه پیام نور مرکز نقده
نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396
ثامن
سامانه هوشمند برنامه ریزی
برنامه کلاسی دانشجویان
دروس عمومی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی کشاورزی
هنر و معماری
دریافت برنامه رشته ای به صورت فایل اکسل
دریافت برنامه کلاسی روزانه به صورت فایل اکسل
---
اطلاعیه ای موجود نیست
انتها
بعدی
توقف
قبلی
ابتدا
آیا نیاز به کمک دارید؟ (کلیک کنید)
  • برای ملاحظه برنامه دروس به روی نام درس کلیک کنید.
  • برگزاری کلاس در انتهای روز برگزاری کلاس ثبت خواهد شد.
  • در صورتی که می خواهید فقط دروس انتخاب واحد شده خود را ملاحظه فرمایید، کافی است تیکمربوط به درس که کنار نام درس قرار دارد را علامت زده و پس از انتخاب همه ی دروس موردعلاقه به روی گزینه شخصی سازی کلیک کنید
  • برای حذف و یا تغییر دروس شخصی سازی شده کافی است، تیک مربوط به گزینه شخصی سازی رابرداشته و پس از بارگذاری صفحه از نو اقدام به شخصی سازی نمایید.
باز کردن همه لیست ها علوم پایه#زیست شناسی گیاهی - ورودی 95 و بعد چاپ
1112028-01 : آزمایشگاه بافت شناسی
1112009-01 : آزمایشگاه تشریح وموفورلوژی گیاهی
1112030-01 : آزمایشگاه جانورشناسی 1
1112043-01 : آزمایشگاه جانورشناسی 2
1112047-01 : آزمایشگاه جنین شناسی
1112017-01 : آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ومولکولی
1112037-01 : آزمایشگاه ژنتیک
1112064-01 : آزمایشگاه سیتوژنتیک
1112013-01 : آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1
1112021-01 : آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 2
1114083-01 : آزمایشگاه شیمی 1
1114085-01 : آزمایشگاه شیمی 2
1114087-01 : آزمایشگاه شیمی آلی
1113110-01 : آزمایشگاه فیزیک
1112024-01 : آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1
1112034-01 : آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 2
1112032-01 : آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1
1112040-01 : آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2
1112011-01 : آزمایشگاه مبانی بیوشیمی
1112019-01 : آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی
1112058-01 : اصول وروشهای رده بندی گیاهان
1112062-01 : اکوفیزیولوژی
1112049-01 : اکولوژی
1112050-01 : اکولوژی عملی
1112059-01 : اکولوژی گیاهی
1117083-01 : آمارزیستی
1213117-01 : آیین نگارش متون علمی
1112027-01 : بافت شناسی
1112313-01 : بیوشیمی 2
1112041-01 : بیوفیزیک
1112057-01 : پایان نامه
1112014-01 : تالوفیتها
1112008-01 : تشریح ومورفولوژی گیاهی
1112048-01 : تکامل
1112029-01 : جانورشناسی 1
1112042-01 : جانورشناسی 2
1112046-01 : جنین شناسی
1112051-01 : رشدونموگیاهی
1112060-01 : روشهای تکثیرگیاهان
1111113-01 : ریاضی 1
1111114-01 : ریاضی 2
1112035-01 : ریخت زایی واندام زایی درگیاهان
1112022-01 : زیست شناسی پرتوی
1112016-01 : زیست شناسی سلولی ومولکولی
1112315-01 : زیست شناسی مولکولی
1112036-01 : ژنتیک
1112063-01 : سیتوژنتیک گیاهی
1112012-01 : سیستماتیک گیاهی 1
1112020-01 : سیستماتیک گیاهی 2
1114082-01 : شیمی 1
1114084-01 : شیمی 2
1114086-01 : شیمی آلی
1114091-01 : شیمی محیطزیست
1113109-01 : فیزیک
1112061-01 : فیزیولوژی تنش
1112023-01 : فیزیولوژی جانوری 1
1112033-01 : فیزیولوژی جانوری 2
1112038-01 : فیزیولوژی جانوری 3
1112031-01 : فیزیولوژی گیاهی 1
1112039-01 : فیزیولوژی گیاهی 2
1115214-01 : کاربردکامپیوتردرعلوم زیستی
1112162-01 : مبانی بیوشیمی
1112120-01 : متون زیست شناسی (علوم گیاهی)
1112018-01 : میکروبیولوژی عمومی
1112052-01 : ویروس شناسی